Beneficiaries Comments


...

IGAMA LAMI NGINGU LETHIWE SKHAHKANE NGISEBENZE KWA CWP KUSUKELA 2013. KUNGISIZE KAKHULU UKUTHOLA KWAMI LOMSEBENZI NGOBA SENGIYAKWAZI UKUNAKEKELA UMNDENI WAMI NJENGO MAMA OSEKHULILE OHLALA NABANTWANA ABANGU 7 FUTHI ABABHEKE MINA .UKUTHOLA LOMSEBENZI KWENZE IMPILO YAMI YANGCONO KUNASEKUQALENI NGOBA ABANTWANA BAMI ABASALALI BENGADLILE ,KANTI FUTHI BAYAKHONA NOKUYA ESIKOLENI BAKHOKHELE NE TRANSPORT OKUTHI BAKWAZI UKUFINYELELA EZIKOLEN. NGIBONGA KAKHULU UKUTHOLA LOMSEBENZI NGOBA IMPILO YAMI AYSAFANI NAKUQALA.
PHAMBILI CWP PHAMBILI

IGAMA LAMI NGINGU SIPHIWE MNGOMA NGINENYAYA EWU 47 NGINABANTWANA ABANE NGAQALA UKUSEBENZA KWA CWP NGO 2013. NGAJABULA KAKHULU MHLA NGIZOQALA UKUSEBENZA NGOBA NGASENGIHLALE ISIKHATHI ESINGANGO 5 YEARS EKHAYA NGINGASEBENZI NDAWO.UKUSEBENZA KWAMI KUNGENZE NGASHINTSHA ISIMO SAMI NABANTWANA BAMI SENGIYAKWAZI UKONDLA IZINGANE ZAMINGIYAZIFUNDISA NGALEMALI. NGOKOMSEBENZI ENGIWUSEBENZAYO NGISE CRECH NGIKWENZA KONKE OKWENZIWA KHONA. NGIYAWUBONGA U CWP WAYIBEKA PHEZULU IMPILO YAM NGAKWAZI UKUBEKA ISINKWA ETAFULENI.
NAMI SENGIFANA NAWO WONKE UMUNTU ANGISAHLUPHEKI PHAMBILI NGO CWP PHAMBILI.

...
...

IGAMA LAMI NGINGU PHUMZILE ZULU NGINEMINYAKA EWU 34. NGIQALE UKUSEBENZA KWA CWP NGO 2013 EMVA KWEMINYAKA EMITHATHU NGINGASENZI NDAWO.NGOKUQASHWA KWAMI LAPHA KWA CWP KUNGISIZE KAKHULUNGOBA MANJE SENGIYAKWAZI UKUBEKA ISINKWA ETAFULENIEMNDENINI WAMI.

KANTI FUTHI IYANGISIZA KAKHULU EKUKHULISENI ABANTWANABAMI BAYAFUNDA NGAYO BAKHOKHELA NE TRANSPORT YOKUTHI BAKWAZI UKUFINYELELAESIKOLENI.NGIYAWUTHANDA UMSEBENZI WAMI NGOBAUYISHINTSHILE IMPILO YAMI NOMNDENI WAMI .KANTI FUTHI UNGIFUNDISE OKUNINGI NGOBA SENGIYAKWAZI NOKUZITSHALELA INGADI NGOBA IWONA MSEBENZI ENGIWENZAYO,KANYE NENHLANZEKO NGOBA NGIYACLEANER ZIKOLENI NGISIZE NASEKHISHINI EKUPHAKELENI IZINGANE,NGICENTE IGCEKE NGICOSHE NAMPHEPHA.

NGIYABONGA KAKHULU KWA CWP NGOKUTHOLA LELITHUBA UKUTHI NAMI NGIKWAZI UKUNAKEKELA UMNDENI WAMI KANYE NABANTWANA BAMI.

IGAMI LAMI NGINGU NOZIPHO MTSHALI ENKANDLA NGISEBENZA NGAPHANSI KUKA CWP.NGINGUMAMA OYI SINGLE PARENT ONEMINYAKA EWU 38 ONEZINGANE EZINE .NGITHE MANGIQASHWA KWA CWP NGATHOLA UKUSIZAKALA NGOBA NGASENGIHLALE IMINYAKA ENGAPHEZU KWEYISHUMI NGINGAZI UKUTHI KUMELE NGENZE NJANINGOMNDENI WAMI , KODWANGITHE NGINGASENATHEMBA LOKUTHI IZINGANE ZAMI ZOKE ZIHAMBE ESIKOLENI ZIPHETHE OBHAKHA NANGEBHASI NJENGEZINYE IZINGANE ZAKOMAKHELWANE . NGOKUQASHWA KWAMI KWA CWP AMATHEMBA AMI APHUMELELA SENGIKWAZI NOKUSHINTSHA AMAYUNIFOMU EZINGANE MAKUQALA UNYAKA .UKUQASHWA KWA CWP KUNGENZE KUNGENZE NGAKWAZ UKUSIZA ABANTU ABAFANA NOGOGO ABANGAKWAZI UKUYA EMTHOLAMPILO BAYOLANDA IMISHANGUZO YABO.

...