Lethiwe Skhahkane

Lethiwe Skhahkane

Igama lami ngingu lethiwe skhahkane ngisebenze kwa cwp kusukela 2013. Kungisize kakhulu ukuthola kwami lomsebenzi ngoba sengiyakwazi ukunakekela umndeni wami njengo mama osekhulile ohlala nabantwana abangu 7 futhi ababheke mina. Ukuthola lomsebenzi kwenze impilo yami yangcono kunasekuqaleni ngoba abantwana bami abasalali bengadlile, kanti futhi bayakhona nokuya esikoleni bakhokhele ne transport okuthi bakwazi ukufinyelela ezikolen. Ngibonga kakhulu ukuthola lomsebenzi ngoba impilo yami aysafani nakuqala.

Leave a Comment

Your email address will not be published.