Phumzile Zulu

Phumzile Zulu

Igama lami ngingu phumzile zulu ngineminyaka ewu 34. Ngiqale ukusebenza kwa cwp ngo 2013 emva kweminyaka emithathu ngingasenzi ndawo. Ngokuqashwa kwami lapha kwa cwp kungisize kakhulungoba manje sengiyakwazi ukubeka isinkwa etafuleniemndenini wami. Kanti futhi iyangisiza kakhulu ekukhuliseni abantwanabami bayafunda ngayo bakhokhela ne transport yokuthi bakwazi ukufinyelelaesikoleni. Ngiyawuthanda umsebenzi wami ngobauyishintshile impilo yami nomndeni wami. Kanti futhi ungifundise okuningi ngoba sengiyakwazi nokuzitshalela ingadi ngoba iwona msebenzi engiwenzayo, kanye nenhlanzeko ngoba ngiyacleaner zikoleni ngisize nasekhishini ekuphakeleni izingane, ngicente igceke ngicoshe namphepha. Ngiyabonga kakhulu kwa cwp ngokuthola lelithuba ukuthi nami ngikwazi ukunakekela umndeni wami kanye nabantwana bami.

Leave a Comment

Your email address will not be published.